Voorwaarden Budgetbushuren.be

Algemene Voorwaarden

 • De huurder verbindt zich ertoe de wagen te gebruiken als een goede huisvader.
 • De verhuurder heeft steeds het recht de wagen op elk ogenblik en om het even waar terug te nemen bij vermoeden van misbruik. De kosten veroorzaakt in dergelijke omstandigheden en de kosten die eruit voortvloeien vallen ten laste van de huurder.
 • Elke bestuurder moet minimum 21 jaar zijn, beschikken over de Belgische nationaliteit en minimum 6 maand beschikken over een geldig Europees rijbewijs, welke de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen ontzet is geweest.
 • De huurder/bestuurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring en voor de gevolgen die hieruit voortvloeien.
 • Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door, onder meer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politieregelment, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is eveneens verboden het nuttige laadvermogen, toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen. De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging
 • Schade moet gemeld worden voor vertrek, na vertrek nemen we geen bijkomende schade aan. Het is verboden zetels uit het voertuig te halen.
 • De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en motor te zullen vergoeden.
 • Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader”. De huurder erkent eveneens, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is en dat het olie- en waterpeil normaal is. Gedurende de huurperiode neemt de huurder de verplichting op zich om olie en water op het vereiste peil te houden. Mocht gedurende de verhuringsperiode blijken dat de olie dient vervangen, of het voertuig gesmeerd moet worden, dan is de huurder gehouden deze onderhoudswerken te laten uitvoeren. Hij heeft het recht op terugbetaling dezer onkosten als werken in een erkende merkgarage is gedaan van hetzelfde merk die u huurt, na onze toestemming factuur in het buitenland moet zonder btw zijn.Hetgeen stuk is moet bij terugkomst afgegeven worden (band die stuk is of bv sneeuwketting die stuk is). Een factuur op onze naam dient ons te worden bezorgd anders kunnen wij de gemaakte kosten niet terugbetalen. Factuur dient op naam van Economtaxi - Dalenstraat, Winksele – ondernemingsnr BE0877187034.
 • De huurder erkent dat de vijf banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage.In geval van beschadiging van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich deze onmiddellijk te vervangen door een andere band van dezelfde afmetingen en merk.Indien gedurende de verhuring, één of meerdere banden, tengevolge van normale slijtage, geen groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten vervangen in een bandencentrale of merkgarage maar uitsluitend na onze toestemming na het weten wat de kostprijs is .Het is ook ten strengste verboden deel te nemen aan snelheidswedstrijden met onze wagens zodat remmen en banden niet abnormaal zouden kunnen slijten. Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader”.
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in het voertuig.
 • De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratiekost van € 25 incl. b.t.w per boete worden aangerekend aan de huurder en dit bovenop de boete die u zelf dient te betalen aan de nodige instanties. Er is een absoluut rookverbod van kracht in al onze wagens. Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 25.incl. b.t.w.
 • Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen. De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig .Alle opzoekingskosten en alle kosten om terug in het bezit te komen van het voertuig zal worden aangerekend aan de huurder. Indien de sleutels niet worden teruggegeven vanaf de dag dat we het voertuig terug in ons bezit hebben zal 40€ per dag worden aangerekend aan de huurder.
 • Bij ongevallen en schadegevallen, behoudens bij de schadegevallen in recht, zullen forfaitaire administratiekosten aangerekend worden ten bedrage van € 250 incl. b.t.w .Dit als derving en de dagen dat de wagen dient stil te staan ter herstelling. Dit bedrag dient te worden betaald bovenop de door u gekozen vrijstelling en alléén in geval dat u in fout bent of geen bewijs fout tegenpartij kan voorleggen. Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, blijven ten laste van de huurder, want dakschade is nooit verzekerd zelfs niet afkoopbaar met verlaagde franchise. De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder of natuurlijke personen die de firma vertegenwoordigen, tengevolge van een ongeval, waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou zijn. De huurder verklaart dat, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig, de kilometerteller juist is en in perfecte staat verkeerd. Indien de kilometerteller tijdens de huurperiode vrijwillig beschadigd werd of fraude, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis van 500 km per dag.Bij faling van kilometerteller tijdens het rijden gelieve ons direct te verwittigen zodat we fraude kunnen uitsluiten en u als huurder geen schadevergoeding dient te betalen. Elke schuld van de huurder niet betaald op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 1% per maand. Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radio-actieve stoffen.
 • De prijs is verzekering burgerlijk aansprakelijk inbegrepen, maar met een vrijstelling van 1000€. Als u een aanrijding zou hebben en u bent in fout dan betaald u maximum 1000€. U kan ook de vrijstelling afkopen door 11€ per dag te betalen.Daarin zit ook diefstalverzekering. Na afkoop vrijstelling geniet u van een verlaagde franchise van 200€. Bij reservatie kunt u kiezen als u al dan niet 11€ hiervoor per dag bijbetaald. Na afhaling kunt u uw keuze niet meer wijzigen.
 • Mits betaling door de huurder van een afkoopsom kan de huurder zijn vrijstelling, in geval van schade, verminderen en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de overeenkomst. Deze mogelijkheid tot afkoop van de vrijstelling geldt enkel bij schade geleden ingevolge burgerlijke aansprakelijkheid, brand en materiële schade aan het gehuurde voertuig. De afkoop van de vrijstelling is niet van toepassing in geval van diefstal, waar steeds de maximumvrijstelling zal gelden namelijk 1750 €. De takelkosten, kosten voor ophaling en repatriëring door onjuist gebruik vallen nooit onder de verzekering en zullen steeds integraal gefactureerd worden. De ontlasting voor de materiële schade aan het huurvoertuig en de verzaking van het verhaal lastens de huurder voor de hierboven vermelde gevallen, geldt ook niet in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de huurder of zijn aangestelde, in geval van dronkenschap of enigerlei vorm van intoxicatie. In deze gevallen zal steeds de integrale schade worden verhaald op de huurder en de contractueel bepaalde bestuurder, die hoofdelijk en solidair gehouden zijn.

Wat doe ik bij Pech?

 • Hebt u panne of defect?

  Bel dan enkel de depannagedienst die op de kaft staat vermeld van de boorddocumenten (de klok rond). Alle andere bijstand zonder toestemming van de verhuurder wordt niet terugbetaald. Onze eigen depannage is gratis met uitzondering van lekke band of lege batterij. Bel vtb/vab.
   
 • Hebt u een lekke band of lege batterij?

  In elk voertuig zit een reservewiel en een krik, evenals een booster om je batterij te starten. Wanneer U hiervoor toch een depannagedienst inschakelt betaald U ter plaatse zelf de vergoeding die serieus kan oplopen afhankelijk van garage tot garage. Let goed op zodat U geen onnodige kosten dient te betalen. Controleer steeds of de binnenverlichting en alle randapparaten zoals ipod, dvd, enz wel degelijk uitgeschakeld zijn.
   
 • Welke schade is niet verzekerd?

  • schade aan het dak van het voertuig en schade door de lading;
  • schade die voorkomt uit een grote fout of grove nalatigheid van de huurder en/of bestuurder (bijv. rijden onder invloed van drugs of alcohol);
  • schade die opzettelijk werd aangebracht (bijv. fraude) door de huurder en/of bestuurder;
  • schade aan de goederen die U vervoert, evenals diefstal van de goederen die zich in de wagen bevinden;
  • schade door onrechtmatig gebruik als sportbeoefening
  • schade door deelname aan snelheids- en behendigheidswedstrijden met motorrijtuigen
  • schade als gevolg van kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralingen;
  • schade door oorlog of oproer
  • schade als rechtstreeks gevolg van aardbevingen en vulkanische uitbarstingen

Kan ik extra verzekeringen afsluiten?

Ja, dat kan U bij Uw eingen verzekeringsmakelaar. Zo kunt u een extra verzekering afsluiten voor uw lading of voor de inzittenden (reisbijstandsverzekering). Gaat u naar het buitenland ? Dan sluit u best ook een bijkomende rijbijstandsverzekering af zodat indien het gehuurde voertuig een defect zou hebben en dit niet direct (maximum 48 uur) kan worden verholpen door de depannagedienste of vtb/vab bijstand en/of garage zodat u op uw eigen reisbijstandsverzekering kan terugvallen om alle inzittenden naar huis of naar uw bestemming te brengen. De wagen dient steeds door de depannagedienst naar een officiële garage van Mercedes, Volkswagen of Renault te worden gebracht indien hij dit niet ter plaatse kan herstellen. U dient hiervoor uiteraard niks te betalen. Het gehuurde voertuig zal zo vlug mogelijk worden hersteld zodat u uw reis kan verderzetten of u kunt via uw reisbijstand naar uw bestemming worden gebracht. Als het voertuig is hersteld na enkele dagen en je bent nog op uw reisbestemming dan kan je het voertuig bij terugkeer terug ophalen bij de garage waar het werd hersteld. Indien minibushuren het gehuurde voertuig door omstandigheden niet tijdig of helemaal niet kan leveren aan de huurder (bvb door een ongeval met het gehuurde voertuig net voor de huurperiode) zal Economtaxi in geen geval een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de huurder. Indien in geval van ongeval of panne verder rijden onmogelijk is kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Wat doe ik bij een ongeval

Dehuurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in tevullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doenvaststellen door de Politie, en indien mogelijk, de identiteit van eventuelegetuigen op te nemen.
 • Vul bij een ongeval altijd het Europees aanrijdingsformulier in.
 • Is er betwisting? Roep dan de hulp in van de politie
 • Kunt u niet meer rijden met het voertuig? Bel dan de depannagedienst op dat vermeld staat op de map van de boorddocumenten - de klok rond.
 • Neem contact met ons op tijdens de kantooruren en binnen de 24 uur na het ongeval op nr +32 472 12 84 27
Bij diefstal vaststelling laten maken door politiediensten, evenals bij brand en dan het document aan ons bezorgen.

Wie zal de schade controleren?

Meldt u een ongeval? Dan onderzoekt een expert de grond van de zaak. Loopt het voertuig schade op tijdens uw huurperiode? Dan moet u in elk geval de vrijstelling (fanchise) betalen die in het contract staat vermeld.

Annulatievergoeding huurcontract?

Opzegging 60 dagen voor vertrek: Gratis
Tussen de 30-59 dagen: 15% van de totale huurprijs van de gereserveerde periode
Tussen de 15-29 dagen: 35%
Tussen de 10-14 dagen: 50%
Tussen de 5-9 dagen: 75%
Tussen de 0-4 dagen: 100%

Aflevering

De minibus staat altijd klaar met volle tank en is gekuist. Deze moet dan ook met volle tank en perfect gekuist van binnen en van buiten terug gebrachte worden. Uw bus kan eventueel door ons gebracht en opgehaald worden tegen extra kosten.

Kosten

Bij afleveringen moet u nog €0,18 per bijkomende kilometer betalen voor personenwagens en minibussen. €0,21 voor bestelwagens en €0,24 voor de trucks.
Er is ook de vaste milieubijdrage van €2

Bij glasbreuk komt hier nog € 50 bij.

Indien de wagen niet voldoende gepoetst is vanbuiten: €10
Indien de wagen niet voldoende gepoetst is vanbinnen:€20

De wagen moet volgetankt teruggebracht worden, indien dit niet zo is zal er €120 extra aangerekend worden. Bij bandenpech worden de kosten voor banden tijdens de huurperiode aan de bestuurder/huurder doorgerekend. Onze banden zijn bij vertrek steeds in orde en door u goedgekeurd. Dus bij een herstelling of nieuwe band dient u zelf de kosten te dragen. Wanneer deze µ op onze kosten worden hersteld zal deze worden doorgerekend aan de huurder bij afloop van huurperiode.

Verwijlintrest

Indien één der partijen één van haar essentieel verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betalingvan de factuur of de tijdige levering of teruggave, heeft de andere partij hetrecht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandeingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partijaan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopevan 10% van de waarde van de bestelde goederen of diensten, onverminderd hetrecht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs vanhogere werkelijke geleden schade.

Publiciteit en andere voorwaarden

Geen enkele publiciteit mag op het voertuig worden aangebracht, behalve deze uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door de verhuurder.

  De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/verbinden er zich toe:
 • Het voertuig te gebruiken als een goede familievader, en voor het gebruik waarvoor het bestemd werd. Aldus is het verboden in het voertuig goederen te laden die schade kunnen toebrengen, hetzij door de aard ervan, de verpakking ervan, of de vasthechting ervan. De huurder en/of de contractueel bepaalde bestuurders verbindt/ verbinden er zich toe geen goederen te laden, die gevaarlijk zijn, of die gereglementeerd zijn door de wegenadministratie, daar waar hij niet over de vereiste vergunningen zou beschikken.
 • Geen enkel misbruik van het voertuig te maken, zoals overdreven snelheid, laden boven het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen.
 • Het voertuig onder geen enkel beding te gebruiken voor onwettige activiteiten of verboden doeleinden (zowel binnen de grenzen van België als daarbuiten).
 • Geen enkele verandering aan het voertuig aan te brengen.
 • Het voertuig niet af te staan, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, alsook om het voertuig te allen tijde enkel zelf of door de op het contract limitatief opgegeven bestuurders te (laten) besturen. In geval van overtredingen of ongevallen veroorzaakt door niet opgegeven bestuurders of huurders, zal de veroorzaakte schade niet verzekerd zijn, niettegenstaande er zelfs een afkoopsom en/of verzekering werd overeengekomen. De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies, alsook voor de administratieve kosten.
 • De verhuurder te vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging die noodzakelijk zijn ingevolge het vervoer van levende dieren, kadavers, vis, mest- en chemische stoffen, enz.

Waarborg

 • Indien waarborg geëist is bij de ondertekening van de huurovereenkomst moet dit contant betaald te worden. Hij wordt pas aan de huurder en/of borgsteller teruggegeven bij het terug binnenbrengen van het gehuurde voertuig, en nadat een tegensprekelijke staat van het voertuig werd opgemaakt waaruit blijkt dat geen schade aan het voertuig werd vastgesteld, en a fortiori nadat alle sommen die de huurder aan de verhuurder zou verschuldigd zijn, aan laatstgenoemde werden betaald. De ingehouden waarborgsommen kunnen door de verhuurder toegerekend worden op alle, door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen.
 • De verhuringen zijn onderworpen aan de huurprijs in huidige overeenkomst vastgesteld. De huurprijzen worden voor elk type voertuig vastgelegd, eveneens op basis van een kilometerforfait, beschreven op de huidige overeenkomst. De supplementair afgelegde kilometers zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rubriek bij facturering. De bij deze overeenkomst vastgelegde prijsafspraken primeren te allen tijde op voorafgaande offertes, prijslijsten of gemaakte afspraken.
 • De waarborg bedraagt €750 cash

Foute gegevens

Wanneer wij vaststellen dat u valse/foutieve gegevens heeft opgegeven (zoals mailadres, gsmnr, adres, ...) heeft minibushuren.be het recht om het contract éénzijdig te beëindigen.

Toeslag tweede bestuurder

Toeslag voor een extra bestuurder is € 18 Btw inbegrepen.
Identiteit en rijbewijs dient dan ook doorgemaild te worden of afgeven de dag voor vertrek. U kan om het even hoeveel bestuurders doorgeven. Per persoon die de wagen zal besturen dien je € 18 te betalen per contract en bestuurder